Klauzula informacyjna

RODO – Klauzula Informacyjna dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PROFIS CONSULTING Bogumił Bruzda z siedzibą : ul. Osiedlowa 4/69, 26-600 Radom, NIP: 9482228231.

Z Administratorem można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: biuro.fotovoltaik@wp.pl i telefonicznie: +48 724-339-829

Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  • 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, marketing bezpośredni;
  • 6 ust. 1 lit. A RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje).

Celem przetwarzania danych osobowych przez PROFIS CONSULTING Bogumił Bruzda jest przede wszystkim realizacja zamówień/ umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ umowy zlecenia.

Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

Administrator informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Po ustaniu celu i podstawy przetwarzania dane osobowe będą usuwane.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.

Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Może się zdarzyć, że w ramach obsługi IT, nasi poddostawcy, tacy jak Dropbox wykorzystują serwery umieszczone w krajach trzecich (USA, Szwajcaria, Wielka Brytania), w takim przypadku firmy te w ramach stosowanych regulaminów zapewniają, że przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów prawnych i najwyższych standardów bezpieczeństwa.