Magazyny energii

Geneza magazynu energii

Przyjęty przez Świat model nieustającego konsumpcjonizmu wywołało wykładnicze zapotrzebowanie na energię w tym i tę elektryczną, co ma druzgocące konsekwencje w środowisku naturalnym, dostępnych złożach energetycznych i drastycznych zmianach klimatu, aby zatem przeciwdziałać jego zmianom, podejmowane są starania, których celem jest poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł energetycznych możliwych do wykorzystania przy niższej emisji CO2. Obecnie jednak największym wyzwaniem jest nie to, w jaki sposób uzyskać energię elektryczną z OZE, ale jak skutecznie ją magazynować i wydłużyć (opóźnić) w czasie moment jej wykorzystania. Wydajność zarówno elektrowni wiatrowych, wodnych czy instalacji fotowoltaicznych w głównej mierze uzależniona jest od warunków atmosferycznych i nasłonecznienia dlatego też produkcja energii często nie pokrywa się czasowo z oczekiwaniami jej użytkowników i tu pojawiają się magazyny energii, których wydajność, wraz z postępem technologicznym i największym wyznaniem OZE tj. magazynowaniem energii, rośnie bardzo dynamicznie. 

W Ostatnich latach branża OZE przeżywa w Polsce boom. Już teraz Polska zajmuje piąte miejsce w Europie pod względem przyrostu mocy instalacji fotowoltaicznych a to są dane za I półrocze 2021 roku!. Wpływ na taką sytuację mają różnego rodzaju bodźce w postaci dofinansowań do fotowoltaiki ze środków krajowych i unijnych. Zgodnie bowiem z zaleceniami UE do końca 2020 roku udział produkcji energii odnawialnej w pełnym bilansie energetycznym naszego kraju powinien wynieść 15%. Obecnie, o dofinansowanie zakupu i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych, można ubiegać się w ramach m.in. takich programów jak: Mój Prąd 4.0, Czyste Powietrze, Energia Plus, czy Agroenergia (przeznaczony dla rolników).

Główną przyczyną inwestowania w odnawialne źródła energii, jest uniezależnienie się od rosnących cen prądu (uzależnionych o cen praw do emisji CO2 i certyfikatów źródeł pochodzenia nośnika energii), obniżenie rachunków i ochrona środowiska, jednak, mimo wielu niekwestionowanych zalet, produkcja energii z OZE posiada jedną istotną wadę – cechuje się dużą zmiennością, w zależności od pory dnia czy warunków atmosferycznych. Naturalnie, najbardziej opłacalne jest wykorzystywanie energii na bieżąco ale nie zawsze jednak jest to możliwe, ponieważ zapotrzebowanie na nią jest różne w zależności od pory dnia. Instalacja fotowoltaiczna najwięcej energii wytwarza w słoneczne dni przed, w i po południu, co w wielu przypadkach nie pokrywa się czasowo z oczekiwaniami jej użytkowników, którzy jednak najwięcej energii zużywają rano lub wieczorem, zwłaszcza w porze zimowej. Brak dopasowania produkcji z czasem zapotrzebowania w energię był częściowo rekompensowany w Polsce wprowadzonym systemem opustów opartym o system rozliczeniowy Net-Meteringu, w którym to prosument niewykorzystaną energię autonomicznie wysyłał do OSD – Operatora Systemu Dystrybucji, który to za prawo do „magazynowania energii w swojej sieci” pobierał adekwatnie 20% jej wprowadzenia dla mocy instalacji OZE do 10kW i 30% powyżej tej wartości, jednak i to rozwiązanie nie rozwiązywało problemu do końca, gdyż wprowadzona i „przechowywana” nadwyżka była udostępniana Prosumentowi dopiero w następnym cyklu rozliczeniowym, a warto dodać, że po zamontowaniu instalacji OZE i jej odbiorze przez OSD Prosumenci z urzędu rozpoczynali swój 6. miesięczny okres rozliczeniowy wiec odbiór swojej energii następował dopiero za pół roku a nie np.: tego samego dnia co wprowadzenie, dla przykładu – wieczorem. Dodatkowa zmiana systemu na Net-billing od 01.04.2022 jak i chęć odzyskiwania własnej energii szybciej spowodowała lawinowe zainteresowanie magazynowaniem energii i jej dostarczaniem do sieci wewnętrznej użytkownika w stosownym momencie. Obecnie, mamy dostępne dwa systemy magazynowania energii z paneli fotowoltaicznych:

Pierwszy sposób polega na maksymalnym dostosowaniu domowego zużycia energii w stosunku do tej już wyprodukowanej a więc wykorzystywanie energii z OZE kiedy jest jej najwięcej, podejście to jest korzystniejsze niż system Net-billingu ponieważ wytworzoną energię można wykorzystać 1:1.

Drugą formą radzenia sobie z nadwyżkami energii słonecznej jest jej magazynowanie za pomocą wyodrębnionego urządzenia (np. akumulatorów do fotowoltaiki) lub też zespołu urządzeń, które pozwalają na przechowywanie wygenerowanych nadwyżek energii w dowolnej postaci i ich późniejszym wykorzystaniu w czasie większego zapotrzebowania na prąd, przy czym, największą zaletą magazynów energii jest to, że prosument może odebrać tyle energii, ile wyprodukowała jego instalacja i kiedy tylko chce co umożliwia idealne dopasowanie momentu zużycia energii z jej produkcją i przechowaniem nie mówiąc już o minimalizacji zjawiska przeciążeń sieci OSD wynikającej z wprowadzania nadmiernych ilości energii przez instalacje prosumenckie, które, produkując energię z OZE, która nie znalazła źródła jej odbioru, wprowadzają jej nadwyżki do sieci podwyższając tym samym w niej napięcie i wywołując je przeciążenia na skalę lokalną jak i regionalną. 

Magazyn energii – czyli właściwe co?

Obecnie sektor magazynów energii wchodzi do gry o duże pieniądze, gdyż dzięki nim zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy mogą osiągnąć nawet w 90% samowystarczalność energetyczną. W polskim prawie można znaleźć trzy definicje dotyczące tego, czym jest magazyn energii:

 • Ustawa Prawo energetyczne opisuje go jako: instalację służącą do przechowywania energii, przyłączoną do sieci, mającą zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci.
 • Ustawa o rynku mocy definiuje takie urządzenie jako: magazyn energii, o którym mowa w art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.2), posiadający zdolność do dostawy mocy elektrycznej do systemu.
 • Ustawa o OZE: Wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie.

Magazyn energii umożliwia zatem przechowywanie energii elektrycznej, kiedy jej produkcja przez OZE, przeważa nad zużyciem, co często określa się mianem „odłożenia konsumpcji energii w czasie”. Zgromadzone w ten sposób nadwyżki mogą być następnie wykorzystywane w momentach zwiększonej konsumpcji. Tak więc, dzięki magazynom energii można:

 • Zakumulować 1:1 wyprodukowaną energię – w przypadku, gdy posiadacz instalacji PV nie korzysta z magazynu energii, to oddaje wyprodukowany prąd bezpośrednio do sieci energetycznej, skąd wraca do niego tylko 80% mocy (zasady Net-Metering) lub je sprzedaje po cenie niższej niż sam kupuje, natomiast dzięki magazynowi cała energia zostaje do jego dyspozycji na miejscu;
 • zyskać niezależność – magazyn energii zabezpiecza jego właściciela przed przerwami w dostawie energii. Dzięki temu zarówno gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne, czy przedsiębiorstwo, są odporne na wszelkiego rodzaju awarie zasilania, anomalie pogodowe oraz inne niespodziewane wydarzenia oczywiście przez pewien przedział czasowy uzależniony od pojemności magazynu energii i instalacji OZE, którą posiada.

Rodzaje magazynów energii

Wyróżnia się pięć różnych technologii magazynowania energii:

 • mechaniczne (elektrownie szczytowo-pompowe, magazyny sprężonego powietrza, koło zamachowe);
 • elektrochemiczne (akumulatory i ładowalne baterie);
 • chemiczne (ogniwa paliwowe, tworzenie wodoru lub metanu);
 • termiczne (akumulacja ciepła jawnego lub utajonego);
 • elektryczne (superkondensatory).

Ponadto istnieje również podział na magazynowanie bezpośrednie (pole magnetyczne i elektryczne) i pośrednie (konwersja energii elektrycznej w inny rodzaj energii np. chemiczną potencjalną i kinetyczną). Najczęściej jednak spotykanym sposobem jest ten, w którym nadwyżka energii skumulowana jest w ładowalnych bateriach lub akumulatorach, przy czym, najchętniej stosowanym rozwiązaniem w przypadku gospodarstw domowych jest elektrochemiczny sposób przetwarzania energii. Przy dużych farmach fotowoltaicznych, stosuje się natomiast mechaniczne i chemiczne magazynowanie energii słonecznej.

Magazyn energii – jak działa?

Same magazyny energii jednak wbrew pozorom nie są niczym nowym, ponieważ niektóre technologie służące magazynowaniu energii mają już ponad sto lat. Przykładowo, znane wszystkim elektrownie szczytowo-pompowe są w istocie najczęściej stosowanymi magazynami energii, mimo tego, że mają w swojej nazwie słowo “elektrownia”. Gromadzeniu i magazynowaniu energii służą również akumulatory w telefonach komórkowych, czy samochodach. Oczywiście, to tylko niektóre z przykładów, bowiem lista dostępnych metod jest znacznie dłuższa.

Jednak najbardziej rozpowszechnionym sposobem magazynowania energii wytworzonej dzięki OZE jest wykorzystanie akumulatorów. Stanowią je ogniwa wtórne będące rodzajem ogniwa galwanicznego, które w przeciwieństwie do ogniw pierwotnych mogą być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym. Przy czym, wszystkie rodzaje akumulatorów elektrycznych, gromadzą, a następnie uwalniają energię elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym (zachodzącym w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod).

Praktycznie w każdym akumulatorze, oprócz pożądanych, odwracalnych reakcji chemicznych zachodzą również nieodwracalne reakcje uboczne, które powodują że z czasem urządzenie to traci swoje właściwości. W zależności od budowy elektrod i składu elektrolitu wyróżnić można m.in. akumulator kwasowo-ołowiowy (akumulator Plantego), akumulator litowo-jonowy (Li-ion), akumulator litowo-polimerowy (Li-Po), czy akumulator niklowo-kadmowy (Ni-Cd, zwany też wtórną baterią alkaliczną). Najczęściej używane są akumulatory kwasowo-ołowiowe, które swój debiut rynkowy miały przeszło sto lat temu (pierwszy akumulator kwasowo-ołowiowy opracował niemiecki fizyk Wilhelm Josef Sinsteden).

Jednymi z najlżejszych są natomiast akumulatory litowo-jonowe. Dzięki tej właściwości znalazły one zastosowanie m.in. w samochodach elektrycznych, w sprzęcie elektronicznym (w telefonach komórkowych, laptopach i innych urządzeniach przenośnych). Poprawa parametrów baterii litowo-jonowych, idąca w parze ze spadkiem cen, przełożyła się na poprawę ekonomiki ich zastosowania. To z kolei spowodowało to, że od niedawna stosowane są również jako stacjonarne magazyny energii przy odnawialnych źródłach energii, które charakteryzują się znaczną niestabilnością pracy. Na korzyść akumulatorów litowo-jonowych przemawia nie tylko ich niższa waga, ale i wysoka gęstość mocy, dzięki czemu urządzenie o małej pojemności może być ładowane i rozładowywane dużymi prądami. Jest to ważna cecha, zwłaszcza dla zastosowań domowych, gdy pojawiają się duże, lecz krótkie pobory mocy. Technologia litowo-jonowa ma też swoje ograniczenia Oprócz wysokiej ceny, która tylko w części rekompensowana jest liczbą cykli ładowania i rozładowania, akumulatory litowo-jonowe muszą być też precyzyjnie ładowane. Dlaczego? Ponieważ zaburzenia tego procesu lub uszkodzenie samego akumulatora grożą samozapłonem ogniwa. Przez długi czas dużo dyskutowało się na temat kwestii bezpieczeństwa tego typu akumulatorów. W Internecie można było znaleźć sporo zdjęć i filmów palących się lub eksplodujących baterii. Oczywiście znaczna ich część stanowiła dokumentację przeprowadzanych testów, jednak pokazywały one ogrom możliwych zniszczeń.

W związku z tym, czołowe niemieckie stowarzyszenia solarne i elektrotechniczne przy współpracy z instytucjami certyfikującymi, opracowały zalecenia dotyczące parametrów domowych magazynów energii opartych na akumulatorach litowo-jonowych w zakresie bezpieczeństwa, które stały się podstawą do wprowadzenia w 2016 roku normy VDE-AR-E 2510-50. Oczywiście konieczność zwiększenia bezpieczeństwa pracy akumulatora ma także wpływ na jego wysoką cenę.

Magazyn energii elektrycznej – dla kogo?

Zdaniem ekspertów, nie można mówić o rozwoju OZE bez odpowiednich technologii magazynowania energii. Magazynów energii potrzebują zarówno przedsiębiorstwa, rolnicy jak i też sami prosumenci, którzy często korzystając z rządowego wsparcia, zainwestowali w instalacje fotowoltaiczne.

Dodanie do przydomowych instalacji fotowoltaicznych funkcji magazynowania pozwala na przechowywanie nadwyżek produkcji energii i zużywania ich w okresie, gdy panele PV jej nie produkują. Dzięki takiej możliwości gospodarstwo może osiągnąć nawet 90% samowystarczalnoś
energetyczną. Magazyny energii są dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób, które nie zużywają dużo energii w ciągu dnia, kiedy jej produkcja jest największa, chcą ją jednak w 100% wykorzystywać na własne potrzeby. Ponadto systemy magazynowania doskonale sprawdzają się w miejscach, które narażone są na częste przerwy w zasilaniu.

Magazyny energi dla gospodarstw rolnych 

Wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, rosną także koszty utrzymania gospodarstwa, a dodając do tego stały wzrost cen prądu, opłacenie rachunków staje się dla wielu rolników coraz większym problemem, który w dużym stopniu zmniejsza opłacalność ich działalności. Zatrzymać narastające wydatki może wtedy OZE dla rolnika. Często jednak ze względu na charakter pełnionej działalności, nie mogą pozwolić sobie oni na przerwy w dostawie energii (ciągłego zasilania wymagają np. systemy chłodnicze itp.). Zaleca się wówczas wykorzystanie magazynów energii, dzięki temu instalacja OZE może jednocześnie produkować energię na pokrycie bieżącego zapotrzebowania jak i w celu ładowania magazynów wpływając na końcowy koszt produktu rolnego.

Magazyny energii dla firm

Także coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z OZE dla firm, dzięki których mogą uniezależnić się od rosnących cen prądu lub je zminimalizować. Obecnie bowiem rachunki za energię elektryczną to spory, comiesięczny wydatek, który stanowi ok. 40% ogólnych kosztów przedsiębiorstw. Zakupem magazynów energii mogą być zainteresowane zwłaszcza te firmy, które wytwarzają energię elektryczną w instalacjach o mocy zainstalowanej wyższej niż 50 kWp, ponieważ nie spełniając definicji prosumenta, nie mogą korzystać z systemu opustów. Obecnie przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy nie są w stanie zużyć bezpośrednio całości wytworzonej energii, wprowadzają ją do sieci. W ten sposób jednak uzyskują za nią cenę niższą niż ta, którą płacą, pobierając prąd sieci. Ponadto, w sieci rozdzielczej każdego operatora występują zakłócenia spowodowane m.in. awariami i zjawiskami atmosferycznymi (zgodnie z prawem OSD nie odpowiada za przerwy krótsze niż 3 minuty). W przypadku przedsiębiorstw, które stosują zautomatyzowany proces technologiczny, zakłócenia te generują ogromne koszty. Aby skutecznie zabezpieczyć się przed takimi zdarzeniami, firmy stosują specjalistyczne systemy zasilania gwarantowanego UPS oraz agregaty prądotwórcze. Jednak rozwój technologiczny i spadek cen magazynów energii otwiera nowe możliwości podejścia do rozwiązywania problemu niewystarczających parametrów jakościowych energii. Systemy magazynowania energii dla dużych odbiorców nazywane są również systemami ESS (Energy Solar Systems), w których wyposażenie wchodzić mogą superkondensatory lub baterie.

W przypadku zarówno gospodarstw rolnych, jak i przedsiębiorstw, magazyny energii spełniają następujące funkcje:

 • regulują moc w przypadku niestabilnej pracy źródeł odnawialnych;
 • pokrywają zapotrzebowanie w szczytowych momentach;
 • likwidują zakłócenia obniżające jakość energii (np. drgania);
 • ograniczają skutki przeciążeń w sieci;
 • zarządzają mocą bierną i regulują napięcie.

Magazyn energii – dobór

Firm, które proponuję magazyny energii jest wiele, topowych – kilka , ale to, ile zapłacimy za kompleksowy system magazynowania energii zależy od:

 • mocy jakiej potrzebujemy;
 • skomplikowania montażu i podłączenia jak i samych rozwiązań (np.: awaryjnego zasilania);
 • specjalnych życzeń takich jak chociażby design urządzenia (nowoczesne magazyny energii łączą nie tylko funkcję użytkową, ale i są zaprojektowane w taki sposób, by dobrze komponowały się z wystrojem domu, mogą więc stać w salonie, czy kuchni) czy zestaw funkcji;

Zaletą markowych magazynów energii jest ich żywotność , która deklarowana jest na min. 10 lat, przy ok. 10.000 cykli ładowania i pełna kompatybilność z urządzeniami OZE tej samej firmy (falownika, licznika dwukierunkowego, zasilania awaryjnego, etc.). Wśród najpopularniejszych obecnie producentów systemów magazynowania energii znajdują się takie firmy jak m.in. Fronius, HUAWEI, LG Chem, SOLAREDGE, BVD, FoxESS Kostal, Tesla oraz Samsung. 

Jaki zatem wybrać magazyn energii?

W przypadku instalacji fotowoltaicznych w domach wytworzona energia nie zawsze zostaje wykorzystana przez użytkownika w całości. Bezpośrednie zużycie na potrzeby własne prądu wytworzonego w instalacji PV wynosi zwykle ok. 30%. Dzieje się tak, ponieważ produkcja energii elektrycznej jest największa w ciągu dnia, kiedy domowników nie ma w domu. Kwestię magazynowania warto jednak rozważyć pod kątem tego, kiedy zapotrzebowanie na energię jest największe i czy instalacja podłączona jest do sieci i tak:

 • instalacji off-grid, która nie jest podłączona do sieci publicznej (potocznie nazywana jest także systemem wyspowym). W tym przypadku jeśli jej właściciel chce korzystać z urządzeń elektrycznych w czasie, kiedy instalacja PV nie wytwarza prądu, to powinien mieć możliwość jego poboru z zasobnika (alternatywnie może korzystać z generatorów prądotwórczych). Jednak ze względu na to, że instalacja off-grid, zwykle nie generuje dużo mocy, to rzadko wykorzystywana jest w całorocznych domach mieszkalnych. Najczęściej swoje zastosowanie znajduje w niewielkich, odizolowanych obiektach, takich jak: domy letniskowe, działki, czy łodzie. Dlatego też, kwestia magazynowania w systemach autonomicznych jest prosta, ponieważ w ich przypadku wystarczą jedynie akumulatory i regulator.
 • instalacja on-grid, która przyłączona jest do standardowej sieci energetycznej. W jej skład dodatkowo wchodzą przyłączenia do sieci i zabezpieczenia oraz licznik energii, który wskazuje dokładną ilość prądu wyprodukowanego i odesłanego do sieci oraz z niej pobranego, dzięki czemu prosument ma pełną kontrolę nad produkcją energii. W tego rodzaju instalacjach argumentem do magazynowania energii nie jest zatem kwestia braku dostępu do prądu w czasie, gdy system PV jej nie wytwarza (zawsze można bowiem pobrać go z sieci). Oczywiście, to czy konsument zdecyduje się na skierowanie nadwyżkowego prądu do sieci czy magazynu energii, podyktowane będzie względami finansowymi. Co zresztą potwierdziły obserwacje rynku niemieckiego, kiedy to zainteresowanie magazynami energii zwiększyło się, gdy różnica w cenie prądu kupowanego i sprzedawanego stała się na tyle duża, aby w kosztach inwestycyjnych uwzględnić również magazyn energii. Wpływ na to miała także możliwość dofinansowania inwestycji ramach różnych programów wsparcia.

Jakie magazyny energii cieszą się największą popularnością?

Początkowo na rynku magazynów energii współpracujących z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, używano wyłącznie akumulatorów żelowych lub AGM (bezobsługowe wersje szeroko znanych baterii kwasowo-ołowiowych). Jednak ich częsta wymiana oraz spadek cen rozwiązań litowo-jonowych spowodował, że mimo znacznie wyższej ceny, to właśnie te drugie zyskały największą popularność. Inwestorzy zaczęli postrzegać je jako rozwiązanie, które oferuje lepsze parametry techniczne oraz porównywalne koszty w perspektywie inwestycji na kolejne 10-20 lat. Ponadto, na rzecz wykorzystywania akumulatorów litowo-jonowych w systemach fotowoltaicznych przemawiały także ich właściwości, zwłaszcza w zakresie:

 • gęstości energetycznej,
 • energii właściwej,
 • żywotności (zarówno kalendarzowej, jak i liczonej liczbą cykli).

Ogromny wpływ na tak duży wzrost popularności akumulatorów litowo-jonowych miał przede wszystkim dynamiczny spadek ich cen, któremu nie dorównały ceny zasobników kwasowo-ołowiowych. Także rozwiązania, które bazują na innych rodzajach akumulatorów (w tym sodowo-jonowych czy przepływowych), stanowią obecnie margines w tym segmencie rynku.

Na co zwrócić uwagę wybierając magazyn energii?

Przy wyborze magazynu energii należy zwrócić uwagę na takie czynniki jak m.in.:

 • rodzaje magazynów dostępnych na rynku – różnią się one głównie wykorzystanymi komponentami (w zależności od koncepcji mogą stanowić rozwiązanie do nowych instalacji lub też dopełnienie istniejącego już systemu PV);
 • technologia – inwestorzy mogą wybierać pośród dwóch wiodących na rynku technologii, jakimi są akumulatory kwasowo-ołowiowe i litowo-jonowe. Pierwsze mają ugruntowaną pozycję na rynku są jednak duże i ciężkie, natomiast coraz większym zainteresowaniem cieszą się bardziej wydajne i lżejsze akumulatory Li-ion;
 • pojemność akumulatora – wyrażona jest ona w jednostce kWh i wskazuje, jak dużo energii można otrzymać z w pełni naładowanego akumulatora (najczęściej w instalacjach domowych sprawdzają się magazyny o wielkości od 3-15 kWh). Często wskazana jest także pojemność nominalna (całkowita), której nie da się zwykle otrzymać w pełni;
 • pełne cykle – pełnym cyklem nazywa się operację pełnego naładowania akumulatora i jego rozładowania do poziomu głębokości rozładowania (może on składać się z kilku cykli częściowych). Akumulator w czasie trwania gwarancji powinien osiągnąć maksymalną liczbę cykli. W przypadku ogniw litowo-jonowych jest to ok. 10.000 cykli ładowania, co przeciętnie przypada na okres od 5 do 8 lat a w przypadku rozwiązań z górnej półki 10 lat.
 • przestrzeń – zarówno akumulatory litowo-jonowe, jak kwasowo-ołowiowe i inne mają różne wymagania w kwestii miejsca instalacji. Tak ważne jest zatem, aby dokładnie sprawdzić gdzie będzie można umieści magazyn energii;
 • gwarancja – która obejmuje wady produkcyjne i uszkodzenia materiału. W zależności od producenta, gwarancja wynosi do 10 lat. Jednak warunkiem ochrony jest najczęściej instalacja i serwis przez certyfikowanego instalatora.

Dofinansowanie na magazyn energii

W Polsce rozwój rynku akumulatorów był hamowany przez brak dofinansowania do magazynów energii oraz odpowiednich regulacji, które pozwalałyby magazynom energii na świadczenie usług (m.in. energetyce systemowej, która ma problemy z bilansowaniem wzrastającego udziału OZE). Na szczęście zmiany w otoczeniu geopolitycznym, w znaczącym stopniu wyjaskrawiły potrzebę szybkiej drogi legislacyjnej mającej usprawnić i uatrakcyjnić rynek magazynów energii, których instalacja odciąży przeciążane sieci OSD i wpłynie pobór w formie auto konsumpcji energii z OZE. Efektem tych działań jest ujęcie magazynów energii w programie Mój Prąd 4.0. – o którym więcej piszemy tutaj.

Magazynowanie energii Raodm – Dlaczego warto?

Tempo rozwoju fotowoltaiki w Polsce jest satysfakcjonujące, Ministerstwo Klimatu zwraca jednak uwagę na to, że skupiając się wyłącznie na nowych elektrowniach słonecznych owszem, zwiększamy produkcję energii, jednak nie jest ona w pełni wykorzystywana. Ponadto, tak duży przyrost liczby paneli PV może spowodować, że w pewnym momencie operatorzy będą mieli problem z odbiorem nadwyżek od prosumentów. Bardzo ważne są zatem inwestycje, dzięki którym wyprodukowaną w pogodniejsze dni energię będzie można magazynować, a nie oddawać do sieci. Popularyzacja i rozpowszechnienie domowych magazynów energii z pewnością mogłaby pomóc w lepszym bilansowaniu popytu i podaży. Co więcej, “przechowywanie” energii w domowych magazynach mogłoby stanowić nie tylko dodatkowe źródło dochodów dla prosumentów, ale skorzystałby na tym cały system, który zyskałby w ten sposób dodatkową elastyczność.

Uzasadnienie dla instalowania magazynów energii stanowi również wzrost liczby samochodów elektrycznych i konieczność budowy infrastruktury służącej ich ładowaniu. Magazyn energii jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza, gdy stanowi uzupełnienie instalacji wytwórczej OZE. Sprawdza się również w sytuacji, gdy w okolicy nie ma wystarczającej mocy przyłączeniowej lub też inwestor dąży do ograniczenia kosztów związanych ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej na potrzeby stacji ładowanie samochodów elektrycznych.

Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania magazynu energii to:

 • maksymalizacja wykorzystania wyprodukowanej energii, dzięki magazynowi energii cała energia zostaje z nami;
 • niezależność energetyczna, magazyn energii umożliwia zużywanie energii elektrycznej w czasie innym, niż jest ona wytwarzana w instalacji PV;
 • możliwość wykorzystania urządzenia tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej np. w domku na działce, czy na łodzi;
 • brak przerw w dostawie prądu, w przypadku wystąpienia awarii sieci bateria zapewnia gwarantowane zasilanie w trybie pracy wyspowej;
 • likwidacja zakłóceń obniżających jakość energii (np. drgań) i ograniczanie skutków przeciążeń w sieci;
  dbałość o środowisko, energia wytworzona za pomocą fotowoltaiki, a następnie przechowywana w magazynach energii jest całkowicie ekologiczna;
 • pokrywanie zapotrzebowania na energię elektryczną w szczytowych momentach.

i dlatego też w odpowiedzi na liczne zapytania klientów zdecydowaliśmy się wprowadzić do oferty kompleksowe systemy magazynowania energii topowych producentów i autoryzowanych dystrybutorów tak dla klientów, którzy już posiadają instalację fotowoltaiczną i są rozliczani przez system Net-Meteringu, jak i dla tych, którzy będą rozliczani poprzez nowy system Net-Billingu.

W zakresie instalacji OZE w tym i magazynów energii jak i carportów współpracujemy m.in. z: 

Magazyn energii – główne zalety

Współpraca z instalacją fotowoltaiczną
Zamiast oddawać nadwyżki energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną, zatrzymaj je w magazynie. Zgromadzoną energię wykorzystasz w nocy, podczas awarii sieci lub gdy produkcja będzie niewystarczająca do Twoich potrzeb.

Bezpieczeństwo
Magazyn Energii topowych producentów posiadają liczne zabezpieczenia w tym te przed przeciążeniami i zwarciami.

Nowoczesny design
Niewielki rozmiar sprawia, że urządzenie nie potrzebuje dużej powierzchni do instalacji. Nowoczesna, estetyczna obudowa wykonana z metalu pozwala wkomponować się w praktycznie każde współczesne wnętrze.

Jeszcze więcej mocy
Modułowa budowa pozwala na bezproblemową rozbudowę magazynu energii. W razie potrzeby, dzięki połączeniu kilku modułów możesz zyskać nawet kilkukrotnie większą pojemność użytkową.

Długa żywotność
Magazyn energii umożliwiają wykonanie przynajmniej 6 tys. pełnych cykli ładowania, przy zachowaniu min. 90% pojemności. To wszystko przekłada się nawet na ponad 30 lat trwałości.

Technologia LiFePO4
Magazyny energii, które proponujemy wykonane są w technologii LiFePO4, która łączy w sobie zalety wysokiej wydajności prądowej oraz długiego czasu eksploatacji, pozwalającego osiągnąć kilka tysięcy cykli ładowania/rozładowania. Akumulatory LiFePO4 mają dużą gęstość energetyczną, dzięki czemu wyróżniają się możliwością dużej koncentracji energii przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów. Ogniwa wykonane w tej technologii charakteryzują się również dużą odpornością na samorozładowywania. Co ważne, akumulatory LiFePO4 nie są podatne na “efekt pamięci” występujący np. w bateriach Ni-Cd, Ni-MH czy AGM, powodujący “utratę” rzeczywistej pojemności.

Porównanie magazynów energii: https://fotowoltaikaonline.pl/magazyn-energii

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami 

audyt energetyczny

Doradztwo i audyt opłacalności

instalacja fotowoltaiczna

Projektowanie instalacji

radom

Zgłoszenie do rejonu energetycznego

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej

Oblicz ile zyskasz dzięki fotowoltaice